За собственици

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯТ РЕД В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС  “ИГЪЛ РОК”, БЕЛИ ИСКЪР I. Правила   1.Собственикът/Наемателят не трябва да нарушава законите на Република България, както и да причинява щети на Комплекса и на другите Собственици/Наематели. 2.Собственикът/Наемателят се задължава да пази и стопанисва грижливо сградата, помещенията и съоръженията за общо ползване, паркинги, зелени площи, насаждения и т.н. Той трябва да се стреми към предотвратяване на всякакви възможности за повреди. 3. Всеки Собственик/Наемател и гост е отговорен, както за имуществото в помещения и съоръженията за общо ползване, така и за общите площи на сградите и естетическия вид на цялата територия на Комплекса. 4. Всеки Собственик/Наемател трябва да полага необходимата грижа с оглед осигуряването индивидуалната безопасност на всеки посетител, както и ненакърняването по никакъв начин правата на другите Собственици/Наематели и гости на комплекса. 5. Собственикът/Наемателят, както и гостът носи отговорност за всички щети, причинени умишлено или по небрежност от него. 6. Собственикът/Наемателят трябва незабавно да информира Управителя за всички повреди, които са му станали известни или за чието настъпване той вижда опасност.В случай, че вредите са причинени умишлено или по небрежност от Собственик/Наемател или от член на неговото семейство, или от негов гост, разходите по тяхното отстраняване се поемат и са за сметка на техния причинител. 7. Собственикът/Наемателят може да ползва общите площи, помещенията и съоръженията за общо ползване, само съобразно тяхното предназначение и само в установеното за тях работно време.  8. Собственикът/Наемателят не трябва да разполага лично имущество или съоръжения, които да пречат или смущават използването от страна на другите собственици/наематели на общите площи, помещенията и съоръженията за общо ползване. 9. Собственикът/Наемателят не трябва да складира и използва опасни химикали, вещества или материали, които могат да предизвикат опасни или вредни изпарения или други влияния, както в собственото/наетото жилище, така и в общите части на сградата и в помещенията и  съоръжения за общо ползване. 10. Собствениците, наемателите, служителите и гостите на комплекса имат право да пушат само на определените за тази цел места, като Управителят налага санкции за неспазване на това ограничение. 11. Ползването на заведения за хранене, /ресторант /, “SPA” –ЦЕНТЪР, басейн и др. се осъществява от собствениците, наемателите и гостите на комплекса съобразно установените от собствениците или наемателитена тези обекти правила за работно време, заплащане, график, намаления и др. Обектите не може да се ползват по начин, по който се нарушава спокойствието и уюта на останалите посетители /да се вика, пее, да се вдига шум повече от обичайното и др./.   12. Собственикът/Наемателят се задължава да пази тишина от 14:00 – 16:00 и от 23:00 – 07:00. 13.Собственикът/Наемателят ще пази собствените/наетите и всички помещения и съоръжения за общо ползване в подреден и хигиеничен вид. 14. Всеки Собственик/Наемател се задължава да поддържа чисти собствените/наетите от него жилища, включително прозорците, входните врати и щорите. Kато наемателите се задължават с отговорност да приведат ползвания от тях апартамент в края на престоя им в състояние, близко до това, в което са го намерили (извърляне на отпадъците, събрани по време на престоя им, измити и прибрани съдове и прибори, ползвани по време на престоя си, да подредят имуществото.   15. Забранява се на Наемателят местенето на мебелите от стая в стая, за да се предотврати евентуално повреждане на подовите настилки и на мебелите. 16. Не се допуска поставянето и използването на простири по терасите, балконите и откритите площи. 17. Забранява се тупането на килими, дрехи, както и изхвърлянето на каквито и да е предмети от терасите. 18. Собственикът/Наемателят е длъжен да изхвърля отпадъците само на определените за това места. 19. Всички външни прозорци и врати, както и осветителни тела не трябва да бъдат закривани с каквито и да било предмети (бутилки, пакети или др.), пречещи на светлината и загрозяващи външния вид на сградата, включително не трябва да се поставят рекламни материали. 20. Собственикът/Наемателят не трябва да вдига шум и да извършва дейности, които нарушават спокойствието и почивката на останалите собственици и наематели, не трябва да използва високоговорители или системи за публично информиране включително за рекламиране на стоки или за други цели. Забранява се използването и слушането на силна музика по всяко време на денонощието. 21. Собственикът/Наемателят не трябва да създава условия за необичайни и неприятни миризми, които проникват в жилищата, помещенията и съоръженията за общо ползване. 22. Собственикът/Наемателят се задължава по никакъв начин да не променя вида и формата на жилището, освен при наличие на съответните съгласия и разрешения, получени по законоустановения ред и при спазване изискванията на Правилника. 23. Не се позволява прокарване на кабели и други инсталации, монтиране на външни антени или други устройства или предмети, освен при наличието на разрешение от страна на Управителя.   24. Всички ремонтни дейности в комплекса се извършват по предварително одобрен от Управителя  график. 25. В случай на авария или при друга необходимост от неотложен ремонт, Собственикът/наемателят е длъжен да уведоми незабавно Управителя, като  предприема всички необходими и възможни мерки за предотвратяване или ограничаване разпространяването на вредоносните последици от аварията върху имотите на другите собственици или върху помещенията или съоръженията за общо ползване. Управителят е длъжен да организира незабавно извършването на неотложния ремонт, включително отстраняването на всички евентуално причинени щети за сметка на собственика. 26. Всеки един от собствениците или наемателите е длъжен да осигури достъп до неговото жилище, ако това е необходимо при извършването на необходимите или неотложни ремонтни дейности в жилище на друг собственик или наемател. Това задължение важи, независимо дали собственикът пребивава в апартаментския комплекс или не. В случай, че по каквато и да е причина не бъде оставен ключ от съответното жилище, с подписването на този Правилник Собственикът/наемателят дава право на Управителя да си осигури достъп до жилището с нетрадиционни средства, включително чрез разбиване на входната врата, за да бъдат предприети неотложните ремонтни дейности при възникване на ситуация, която налага такива. Управителят не носи отговорност за вредите и собственикът/наемателят не може да иска от него те да му бъдат възстановени. В този случай извършването на ремонтната дейност е изцяло за сметка на Собственика/Наемателя. 27. Собственикът/Наемателят не трябва да създава предпоставки за събиране на големи групи от хора в жилищата и на територията на комплекса, а когато това се налага следва да се потърси предварителното писмено съгласие от страна на Управителя, което не може да бъде отказано безпричинно. 28. На територията на комплекса са забранени провеждане на агитации, амбулантна търговия и просия. 29. Собственикът/Наемателят не трябва да предизвиква или да допуска възникването на опасни ситуации, застрашаващи или увреждащи имуществото, живота и здравето на хората в комплекса. 30. Не се разрешава отглеждането и не се допускат домашни любимци на територията на апартаментския комплекс, включително в жилищата. 31. Жилищните помещения трябва да се използват само по предназначение. Използването на жилищата за кабинети, работилници, лаборатории и изобщо по начин, който позволява нерегламентиран достъп в комплекса се забранява.  32.Собственикът/Наемателят не трябва да използва неразрешени/нестандартни и самоделни електрически устройства и да изгражда такива мрежи, както и да използва уреди, които претоварват електрическите мрежи и съоръжения, инсталирани в комплекса. 33. Собственикът/Наемателят не трябва да съхранява, складира, инсталира или ползва в жилищата или в общите части на сградата, както и в помещенията и съоръженията за общо ползване, леснозапалими материали или такива, които увеличават риска от пожар. 34. Тенти, навеси, завеси, щори, сенници, паравани и др. -Не се разрешава прикрепянето на тенти, навеси, сенници, паравани и др. към външните стени, прозорците или вратите на сградата, освен когато това е писмено съгласувано с Управителя на комплекса. 35. Табели, графични знаци, реклами, съобщения, интериорни надписи, плакати, корпоративни знаци и др. не трябва да се поставят към външните стени, прозорците или вратите на сградата. Същите могат да бъдат поставяни при съгласие от страна на Управителя и при условие, че поставянето им и бъдещото им отстраняване не е свързано с нанасяне на щети върху стени, подове, тавани и др. В случай, че на някой бъде разрешено поставянето на рекламни материали, рекламата на един Собственик не трябва да се отразява отрицателно върху имиджа и рекламата на останалите собственици. Наемателите не могат в никакъв случай да извършват рекламна дейност и да поставят рекламни табла и материали. 36. Собственикът има право по всяко време да сменя ключалките на вратите на собствените жилища или техните механизми или да монтира допълнителни ключалки, вериги и др. под., като следва веднага да предостави за съхранение при Управителя един брой ключове от входната врата. Не е разрешено Наемателят да сменя ключалките на вратите на наетите жилища или техните механизми или да монтира допълнителни ключалки, вериги и др., освен ако в наемния договор е записано друго. В този случай, смяната или монтирането на допълнителни ключалки, вериги и други заключващи механизми се извършват от Управителя за сметка на Наемателя. Всеки Наемател е длъжен при прекратяване на наемното отношение да остави на Управителя всички ключове от наетите жилища, независимо дали ги е получил от него или се е сдобил с тях по друг начин, освен ако няма изричното разпореждане на Собственика. 37.Управителят, с оглед на сигурността и спокойствието, може да ограничи достъпа в комплекса в периода от 22.00 ч. до 06.00 ч. чрез издаването на карти за достъп. Картите за достъп се отнасят само до Наемателите или гостите на комплекса. Картите за достъп на Наемателите се издават по силата на Договора за наем, а на гостите – по искане на Собственика/Наемателя, като се посочват идентификационни данни и периода, за който се иска достъпа. 38. Територията комплекса, общите части на сградата и помещенията и съоръженията за общо ползване се охраняват денонощно. Охраната на апартаментите се осъществява от Собствениците/ Наемателите, когато те не отсъстват от комплекса за повече от 24 часа. Когато Собствениците/Наемателите отсъстват повече от 24 часа, те са длъжни да заявят това на Управителя, както и да обявят периода, за който те няма да използват жилището. 39.Собствениците/Наемателите са длъжни да се съобразяват с изискванията и предписанията, поставени от Управителя или от лицата, натоварени от него по повод извършване на охранителната дейност. II.  Санкции  1. За нарушения на този Правилник, Управителят има правото да налага на нарушителите – собственици/наематели глоба от 50лв. до 200 лв в полза на комплекса. Когато нарушителите са гости на комплекса, глобата се дължи от лицата, на които те гостуват. Глобите се налагат с протокол.  Протоколът, с който се налага глобата, може да се обжалва пред районния съд.  Обжалването не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго. 2. Изваждане на Собственикът от сградата: а) ако използува или допуска да се използуват неговите обекти/жилища по начин, който излага сградата, територията или помещенията и съоръженията за общо ползване на опасност от пожар или от значителни повреди, и б) ако систематически нарушава Правилника или решенията на общото събрание за управление и вътрешен ред в комплекса или добрите нрави. 3.  Изваждане на наемател от сградата По искане на Управителя, съдът изважда от наетото помещение наемателят, който не изпълнява задълженията си по този Правилник. 4.  Ограничаване на достъп  Управителят има право да отказва на собствениците/наемателите достъп до помещенията и съоръженията за общо ползване, ако не са изпълнили задълженията и ако системно нарушават този Правилник. III. Действие Правата и задълженията по този Правилник започват да се изпълняват и упражняват от датата, на която има издадено от съответните компетентни органи Разрешение за ползване на Комплекса. Никой не може валидно да отказва изпълнение на задълженията по този Правилник под предлог, че са изменени, допълнени или отменени отделни разпоредби, ако изменението, допълнението или отмяната не е влязла в сила съгласно нормативните актове. IV. Приложимо право За всички въпроси, които не са изрично уредени в този Правилник се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.  

© 2018 Eaglerock. Всички права запазени. уеб дизайн